top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN


Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling tussen Instituut Bella Donna en de cliënt.


INSPANNING INSTITUUT BELLA DONNA


De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden verteld.

Instituut Bella Donna is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


AFSPRAKEN


De cliënt moet verhindering of wijziging voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Instituut Bella Donna melden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag
Instituut Bella Donna 50 % van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen. Indien zij gehinderd worden door overmacht vervalt deze verplichting.
Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd in het schoonheidsinstituut komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.


PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY


De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze in een klantenbestand.
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


BETALING
 

Instituut Bella Donna vermeldt prijzen van de behandelingen op de website en in de etalage. De prijzen van producten zichtbaar in het salon.
De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.
Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen, via bancontact of via betalingsapp payconiq.
Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling onmiddellijk via overschrijving te geschieden op het door
Instituut Bella Donna aangegeven bankrekeningnummer.
Wanneer een cliënt één maand na factuurdatum zijn betaling nog niet heeft voldaan, is
Instituut Bella Donna gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de cliënt.


AANSPRAKELIJKHEID

 

Instituut Bella Donna is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie ivm lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
Instituut Bella Donna is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar het schoonheidsinstituut.
Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet van
Instituut Bella Donna zelf.


KLACHTEN


Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan Instituut Bella Donna.
Instituut Bella Donna moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.


RECHT


Op elke overeenkomst tussen Instituut Bella Donna en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.
De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van
Instituut Bella Donna (www.instituut-belladonna.be) .

 

PRIVACYBELEID

Ons privacybeleid lees je hier.

bottom of page